Alles op gebied van Beauty

Wimperextensions - Lashlift - WenbrauwenAlgemene Voorwaarden:


1. Algemeen :

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty by Shir en een cliënt waarop Beauty by Shir deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beauty by Shir:

Beauty by Shizal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty by Shir zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty by Shir melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty by Shir 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty by Shir de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Beauty by Shir de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

4. Betaling :

Beauty by Shir vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Er word NOOIT geld teruggegeven indien de client niet tevreden is met de behandeling. 

 5. Persoonsgegevens & privacy:

De cliënt voorziet Beauty by Shir vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Beauty by Shir neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty by Shir behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty by Shir zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding:

De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid:

Beauty by Shir is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty by Shiris niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie:

Beauty by Shir geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt

- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

In geval van een allergische reactie zal Beauty by Shir geen geld retour geven.

9. Beschadiging & diefstal:

Beauty by Shir heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty by Shir meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty by Shir.

Beauty by Shir  moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty by Shir de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty by Shir en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag:

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Shir het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht:

Op elke overeenkomst tussen Beauty by Shir en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

E-mailen
Bellen
Instagram